Gmrt

"Az Ön öröme, a mi sikerünk"

Adatvédelmi tájékoztató

MEGKÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELY A gmrt.hu/.HU OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK:

1. A Tájékoztató célja és hatálya
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékozató) a G-Management Zrt. (továbbiakban Adatkezelő) honlap felhasználói számára ismerteti az általuk megadott személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.
Mivel az Adatvédelmi Tájékoztató bármikor módosítható, a felhasználók kötelesek ellenőrizni a honlapot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.
A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR rendelet) összhangban került összeállításra.

2. A honlap tartalma
A honlapon található információkat az Adatkezelő munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére az Adatkezelő nem ad garanciát. Az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek az Adatkezelő honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

3. Kapcsolódó honlapok
A www.gmrt.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a gmrt.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

4. Adatvédelem
Az Adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. Az Adatkezelő oldalán az alábbi adatokat rögzíti:

4.1 Állásajánlatra jelentkezés
Amennyiben Ön az Adatkezelő által kiírt állásajánlatra kíván jelentkezni (köszönjük), akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:
Név, telefonszám, email cím, fotó, önéletrajzi adatok (iskolai végzettségre, korábbi munkatapasztalatra, nyelvismeretre, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatok)
Az adatokat az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében használjuk fel. Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján továbblépünk a toborzási folyamatban, akkor az Ön személyes adatainak további kezeléséhez írásos hozzájárulását fogjuk kérni.
Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatait azonnal töröljük.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók

4.2 Weboldalról, e-mailen, telefonon érkező ajánlatkérésre történő ajánlatadás természetes személy részére
Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Ajánlatban szereplő rendezvény dátumáig

4.3 Weboldalról, e-mailen, telefonon érkező ajánlatkérésre történő ajánlatadás jogi személy részére
Az adatkezelés célja: Jogi személyiségű vásárlók (cégek) számára ajánlatadás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig

4.4 Értékesítési tevékenység természetes személy részére számlaadási kötelezettséggel
Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefonszám
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Számla kiállítása után 8 év

4.5 Rendezvény jelentkezési lap
Az adatkezelés célja: A rendezvényen részvételi szándékát jelző természetes személyek
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, email cím, pecsétszám, nyilvántartási szám
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Rendezvény befejezése után 1 év

4.6 Rendezvény részvevői
Az adatkezelés célja: Rendezvény résztvevői (természetes személyek)
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, emailcím, pecsétszám, nyilvántartási szám
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Rendezvény befejezése után 1 év

4.7 Hírlevél küldés rendezvény potenciális résztvevőinek
Az adatkezelés célja: Rendezvény hirdetése, információ nyújtása potenciális résztvevők számára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, e-mail
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig

4.8 Oldal látogatás
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének naplózása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 1 éven belül

4.9 Oldal látogatás statisztika
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének a Google Analytics által történő naplózása
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatok továbbításának címzettje: A cég nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 26 hónap

4.10 Cookiek kezelése
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak gépére kódrészletek elhelyezése a következő látogatás megkönnyítése érdekében
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: kódrészletek a látogatással kapcsolatban
Az adatok továbbításának címzettje:
Az adatkezelés időtartama: A látogató tudja törölni a saját gépéről

4.11 Csoportfotó – fotó kezelése, filmkészítés marketing célokra
Az adatkezelés célja: A cég által a rendezvényen készült fényképek, film felvétel marketing célokra történő felhasználása
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Képmás, videó felvétel
Az adatok továbbításának címzettje: Interneten vagy sajtóhirdetésben történő felhasználás
Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig – a publikálás sajátosságai miatt a már nyilvánossá tett fényképek, filmfelvétel eltüntetése nem, csak a további felhasználás megszüntetése lehetséges

5. Személyes adatok használata
Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelő -t arra, hogy személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

5.1 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
A jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.
Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen Tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

5.2 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 6. pontban rögzített elérhetőségein.

5.3 Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.4 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

5.5 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.6 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.7 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.8 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.9 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.10 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: G-Management Zrt.
Székhely: 1154 Budapest, Wesselényi u. 64.
Cégjegyzékszám: 01-10-045491
Adószám: 12953792-2-42
Belső adatvédelmi felelős neve: Balázs László
Elérhetőségei: 1-320-4848, info@gmrt.hu

7. Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:
Tárhely szolgáltató
Név: FOLTnet Kft.
Székhely:1147 Budapest Csömöri út 48.
E-mail cím: iroda@foltnet.hu
Weboldal: http://foltnet.hu/

Weboldal fejlesztés
Név: Balázs Ádám E.V.
Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 73.
E-mail cím: balazsad@gmail.com

8. Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. szeptember 11.